Općina Martijanec
Poruka
  • EU direktiva e-Privacy

    Ove internetske stranice koriste "kolačiće" (eng. 'cookies') radi upravljanja prijavama korisnika, navigacijom i drugim funkcijama. Korištenjem naših stranica slažete se da možemo spremiti "kolačiće" na vaše računalo.

    Vidi dokumente e-Privacy direktive EU

Poplava u Općini Martijanec

Općinu Martijanec ponovno je zadesila katastrofalna poplava na južnom dijelu naselja Hrastovljan, a ugrožena su bila i naselja Madaraševec i Čičkovina. Veliku štetu na stambenim objektima, gospodarskim objektima, nerazvrstanim cestama i poljoprivrednim površinama osim poplava, nanijeli su i kanali bujičari u centralnim i južnim naseljima Općine Martijanec.

Više...

Vatrogasna natjecanja u 2014.god.

Završena je vatrogasna sezona natjecanja. U kategoriji djece od 6 do 12 godina Vatrogasna zajednica Općine Martijanec postigla je odlične rezultate u okvirima Varaždinske županije. Članice i članovi Dobrovoljnih vatrogasnih društava Martijanec, Slanje i Vrbanovec na ukupno 27 vatrogasnih natjecanja u županiji i šire predstavljali su Vatrogasnu zajednicu Općine Martijanec postižući zapažene rezultate.

Više...

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Općina Martijanec je raspisala natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za Referenta/referenticu za administrativne i računovodstvene poslove. Više u dokumentu ispod.

Dokumenti:
Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez radnog odnosa rujan 2014. godine

Javni poziv

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTIJANEC
POVJERENSTVO ZA DODJELU
JAVNIH PRIZNANJA
KLASA: 061-01/14-01/1
URBROJ: 2186/19-02-14-1
Martijanec, 19. 08. 2014.

Na temelju članka 13. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 19/08.) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Martijanec objavljuje slijedeći

J A V N I P O Z I V
za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja
Općine Martijanec u 2014. godini

I. .Pozivaju se građani, pravne osobe, političke stranke i udruge građana na podnošenje inicijative za dodjelu javnih priznanja Općine Martijanec koja će se dodijeliti povodom Dana Općine 11. studenog.

II. VRSTE, OPIS I UVJETI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
Javna priznanja Općine Martijanec su:
1. Proglašenje počasnim građaninom Općine Martijanec,
2. Nagrada Općine Martijanec za životno djelo,
3. Nagrada Općine Martijanec,
4. Plaketa Općine Martijanec,
5. Zahvalnica Općine Martijanec.

PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE MARTIJANEC
Počasnim građaninom Općine Martijanec može biti proglašena fizička osoba, koja je svojim javnim djelovanjem, postupcima i radom doprinijela gospodarskom i društvenom razvitku ili je zaslužna za promicanje ugleda, značaja i položaja Općine Martijanec u zemlji i svijetu.
Počasnim građaninom Općine Martijanec ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine Martijanec.

NAGRADA OPĆINE MARTIJANEC ZA ŽIVOTNO DJELO
Nagrada Općine Martijanec za životno djelo dodjeljuje se građanima Općine Martijanec koji su svojim višegodišnjim radom i djelovanjem postigli trajne i značajne rezultate na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog djelovanja i drugih područja društvenog života u Općini i tim značajno doprinijeti njezinom razvitku, ugledu i promidžbi.

NAGRADA OPĆINE MARTIJANEC
Nagrada Općine Martijanec dodjeljuje se građanima Općine Martijanec za najvrednije rezultate u protekloj godini u području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog djelovanja i svih drugih područja društvenog života u Općini Martijanec, čime su doprinijeli njezinom razvitku, promidžbi i ugledu.

PLAKETA OPĆINE MARTIJANEC
Plaketa Općine Martijanec dodjeljuje se trgovačkim društvima, obrtnicima, ustanovama, udrugama, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama koje su svojim višegodišnjim radom i djelovanjem postigle uzorne uspjehe u područjima gospodarskog i društvenog djelovanja od interesa za Općinu Martijanec i njezine građane, drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu u znak priznanja za uspješnu i korisnu suradnju i promicanje razvitka i ugleda Općine Martijanec te fizičkim osobama za njihov višegodišnji rad i djelovanje na razvoju i unapređenju lokalne i mjesne samouprave u lokalnoj zajednici i to povodom značajnijih obljetnica.

ZAHVALNICA OPĆINE MARTIJANEC
Zahvalnica Općine Martijanec dodjeljuje se domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, za dugotrajno javno djelovanje, donatorima koji su na osobit način doprinijeli razvitku i ugledu Općine Martijanec te fizičkim osobama prigodom obilježavanja značajnijih obljetnica za njihovo sudjelovanje i doprinos u razvoju lokalne i mjesne samouprave te svekoliki društveni angažman u lokalnoj zajednici.

III. Svake godine može se dodijeliti samo 1 (jedna) nagrada Općine Martijanec za životno djelo te 2 (dvije) nagrade Općine Martijanec. Broj ostalih priznanja nije ograničen.
Tijekom jedne godine istoj fizičkoj ili pravnoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje Općine Martijanec.
Nagrada za životno djelo istoj se osobi može dodijeliti samo jednom.
Dobitniku Nagrade Općine Martijanec za životno djelo ne mogu se za iste zasluge dodjeljivati ostale nagrade sukladno odredbama ove Odluke.

IV. Podnositelji inicijativa za dodjelu javnih priznanja dužni su svoje pismene prijedloge dostaviti na obrascu prijave, koji mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Martijanec te na web stranici Općine Martijanec. Isti se dostavljaju Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Općine Martijanec, Martijanec, Varaždinska 64, i to najkasnije do 05. rujna 2014. godine do 12,00 sati.

V. Za sve ostale informacije zainteresirani se mogu javiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Martijanec, Martijanec, Varaždinska 64, telefon 673 – 488, 207 – 887, 207 – 876, faks 673 774, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, a tekst javnog poziva istaknut je na oglasnoj ploči Općine Martijanec, web stranici te na oglasnim pločama pojedinih naselja Općine Martijanec.

Predsjednik Povjerenstva
za dodjelu javnih priznanja Općine Martijanec:
Marijan Horvat

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Martijanec u 2014. godini

Poziv za predlaganje financiranja javnih potreba u oblasti društvenih djelatnosti iz Proračuna Općine Martijanec u 2015. godini

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARTIJANEC

Martijanec, 14.kolovoz 2014. godine

Na temelju članka 6. Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 27/10) te ukazane potrebe za financiranjem javnih potreba iz oblasti kulture, znanosti, zdravstva, sporta, djelatnosti ustanova, udruga građana i društava sa sjedištem na području Općine Martijanec u 2015. godini iz sredstava proračuna Općine Martijanec, Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec objavljuje slijedeći

P O Z I V
za predlaganje financiranja javnih potreba
u oblasti društvenih djelatnosti iz Proračuna općine Martijanec
u 2015. godini

I
U Program financiranja javnih potreba iz oblasti društvenih djelatnosti uvrstit će se djelatnosti iz oblasti kulture, znanosti, sporta, zdravstva, djelatnosti ustanova, udruga građana i društava, akcija i manifestacija koje se financiraju iz sredstava proračuna Općine Martijanec a za koje se u skladu sa mogućnostima Proračuna utvrdi da su od interesa Općine Martijanec, uvrstit će se:
A) Redovna djelatnost ustanova i programi ustanova sukladno važećim pravnim propisima;
B) Programe pojedinih udruga građana i amaterskih društava koja djeluju na području Općine Martijanec;
C) Ostale programe i to:
- redovne djelatnosti, priredbe, izložbe, akcije i manifestacije kulturno – umjetničkog, sportskog, ekološkog i drugog značaja;
- izvanredne i povremene programe i manifestacije, nove projekte, međunarodnu suradnju i druge programe.

II
Prijedlog treba obvezno sadržavati:
1. popunjenu Prijavnicu za financiranje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Martijanec za 2015. godinu – obrazac Prijave može se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu ili otvoriti na Internet stranicama Općine Martijanec www.opcina-martijanec.hr
2. detaljan opis i obrazloženje predloženog programa s navođenjem ciljeva i razloga predlaganja, kvantitete i kvalitete sadržaja, vremena i načina izvođenja, ljudskih i materijalnih pretpostavki ostvarivanja, uloge i mjesta u razvoju Općine, te izvora financijske potpore i ekonomičnosti troškova.
3. udruge građana obvezne su priložiti i Izvadak iz Registra udruga RH(ili njegovu presliku) ne stariju od tri mjeseca iz koje je vidljiv podatak o odgovornoj osobi za zastupanje udruge

III
Prijedlozi izrađeni u skladu s ovim pozivom mogu se dostaviti zaključno do 15. rujna 2014. god, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Martijanec, Varaždinska 64, 42232 Martijanec. Prijedlozi koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima, kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku, neće se razmatrati niti uvrstiti za financiranje iz Proračuna Općine Martijanec u 2015. godini.

IV
Dosadašnji korisnici sredstava iz Programa javnih potreba za 2014. godinu obvezni su sukladno Zakonu o proračunu podnijeti izvješće o ostvarenim aktivnostima u 2014. godini u digitalnom obliku na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript i papirnatom obliku najkasnije do 30. rujna 2014. godine sa stanjem do dana 30. kolovoza 2014. godine.
Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Martijanec za 2015. godinu donijet će Općinsko vijeće Općine Martijanec i objavit će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

PROČELNIK :
Krunoslav Kosir

Prijavnica za financiranje programa javnih potreba iz oblasti društvenih djelatnosti općine Martijanec u 2015. godini

Poplava u Vrbanovcu

Dana 14.08.2014. godine oko 13,15 sati u mjestu Vrbanovec u ulici Đurđice Danić od kbr. 73 do kbr.79 došlo je do plavljena dvorišta i obiteljskih kuća. Zbog jakih kiša velike količine vode slijevale su se iz vinogradskog područja prema mjestu Vrbanovec, te takvu količinu vode nije mogla prihvatit rijeka Plitvica koje je u trenutnoj regulaciji. Brzom reakcijom na teren su izašle ekipe DVD-a Martijanec i DVD-a Vrbanovec koji su sa tri prijenosne motorne pumpe prepumpavali vodu u obližnji kanal te spriječili katastrofu iz koje su bili poučeni prijašnih godina. Cesta u ulici Đurđice Danić u Vrbanovcu bila je zatvorena 2,5 sata te se vozilo naizmjenično kad se prepumpavala voda. Na teren su izašli i policijski službenici PP Ludbreg, djelatnici PZC-a Varaždin kao i vodovodni redar Hrvatskih voda i Načenik Općine Martijanec. Intervencijom je rukovodio zapovjednik VZO-e Martijanec. Na poplavi je ukupno sudjelovalo 20 pripadnika DVD-a Martijanec i DVD-a Vrbanovec sa 3 vatrogasna vozila.

Više članaka...