23
travanj
2019

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtima prijedloga

Temeljem obveza iz Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i ostalih posebnih zakona objavljujemo “Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtima prijedloga”:

  • Proračuna Općine Martijanec za 2019. godinu s Projekcijom Proračuna za razdoblje 2020. – 2021. godine i Planom razvojnih programa u 2019. godini
  • Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec u 2019. godini
  • Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Martijanec u 2019. godini
  • Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Martijanec za 2019. godinu
  • Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  • Programa utroška šumskog doprinosa za 2019. godinu
  • Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Martijanec u 2019. godini
  • Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu
  • Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Martijanec za 2019. godinu

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom prijedloga financijskih akata te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 12. listopada 2018. do 12. studenoga 2018. godine.

Pisane primjedbe na nacrt prijedlog Odluke godine dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu) i to elektroničkom poštom na e-mail: martijanec@opcina-martijanec.hr.

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

12. listopada 2018.