26
rujan
2020

Hrvatske vode i Općina Martijanec uređuju vodotoke u borbi protiv poplava

Općina Martijanec dvije godine radi zahvate na vodotocima kanalima kako bi se spriječila ugroza stambenih objekata od poplave.

Investitor radova su Hrvatske vode, koje su u suradnji s Općinom Martijanec u svibnju očistile i sanirale kanal za odvodnju oborinskih voda u naselju Madaraševec. Investicija je vrijedna 300.000 kuna.

Madaraševec je očišćen i zacjevljeni su dijelovi kanala koji sanitarno i krajobrazno ugrožavaju život građana istoimenog naselja.

Načelnik Općine Martijanec, Dražen Levak, kaže da je za ovakvu dinamiku radova zaslužna odlična suradnja Općine s direktorom Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu, Danijelom Bunićem.

Dosad je u bolju regulaciju protoka rijeka, potoka i kanala na području Martijanca ukupno uloženo više od milijun kuna.

Načelnik Levak vjeruje kako će problem s mogućim poplavama napokon biti riješen kad s provedbom počne Studija obrane od poplava Općine Martijanec koju izrađuju Hrvatske vode i u završnoj je projektnoj izvedbi.

– Meni je važna sigurnost građana i njihove imovine, a to će se provedbom Studije i ostvariti – zaključuje načelnik Levak.