24
rujan
2022

Kalendar odvoza otpada

Prikupljanje počinje od 7 sati.

CRNO – Termini sakupljanja komunalnog otpada (svaki 2.   petak)
SMEĐE – Termini sakupljanja biorazgradivog otpada (svaki 2. petak)
ZELENO – Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (3. četvrtak)
CRVENO – Termini sakupljanja glomaznog otpada (4. petak u mjesecu) – naručuje se minimalno 3 radna dana prije odvoza osobno, na telefon 040 321 246 ili mail glomazni.otpad@pre-kom.hr

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE SUKLADNO PLANU RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)