25
listopad
2021

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće Općine Martijanec 8. saziv Općinskog vijeća Općine Martijanec, mandatnog razdoblja 2021. – 2025. konstituiran je dana 10. lipnja 2021. godine, nakon održanih lokalnih izbora u svibnju 2021. godine. Za predsjednika Općinskog vijeća izglasan je Stjepan Golubić (NS Reformisti), a za potpredsjednike izglasani su Zdravko Novak (NS Reformisti) i Dalibor Višnjić (HDZ). Ime i […]

Načelnik Općine Martijanec

Branimir Nađ, mag. oec. Načelnik Općine Martijanec Telefon: +385 42 207 876 Email: nacelnik@opcina-martijanec.hr Branimir Nađ rođen je 1987. godine. Osnovnu školu završio je u Martijancu, a po srednjoškolskom obrazovanju u Varaždinu na Gospodarskoj školi Varaždin stekao zvanje ekonomist. Diplomu magistra ekonomije stekao je na Ekonomskom fakultetu Zagreb 2011. godine. Upravo u JUO općine Martijanec […]

Upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel tel. +385 42 673 488, fax. +385 42 673 774 Krunoslav Kosir, dipl.oec.- pročelnik JUO tel. +385 42 207 875 e-mail : procelnik@opcina-martijanec.hr Tajana Cvrtnjak, struč. spec. admin. publ. – Viša referentica za upravno-administrativne, imovinsko-pravne te poslove informiranja i zaštite podataka tel. +385 42 207 887 e-mail: tajana.cvrtnjak@opcina-martijanec.hr Branka Delić – referent […]