07
travanj
2020

Priopčenje predsjedniku Vlade RH i ministru zaštite okoliša i energetike

Dopunom Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN84/19) ispravljena je nepravda, te se konačno JLS koje su ispunile ciljeve u gospodarenju otpadom (odvajaju više od 50% otpada) oslobađaju od plaćanja poticajne naknade za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada.

No, u dopuni Uredbe dolazi nova NEPRAVDA, da svi korisnici moraju plaćati isti fiksni dio cijene (cijenu minimalne javne usluge) u kategoriji kućanstva i kategoriji koja nisu kućanstva.

To znači da će oni koji rade najmanje smeća npr. jednočlano ili dvočlano domaćinstvo plaćati fiksni dio cijene kao i osmeročlana ili deveteročlana domaćinstva, isto tako će mala poduzeća plaćati isti fiksni dio cijene kao i velika poduzeća.

Temeljem navedenih stavaka cijene fiksnog dijela onih koji rade najmanje smeća će osjetno rasti (jednočlana i dvočlana kućanstva, male tvrtke), dok će onima koji rade najviše smeća cijene pasti (višečlanim domaćinstvima i velikim tvrtkama). Također će kućanstva koja sama kompostiraju otpad plaćati veću cijenu mada nemaju smeđi spremnik i ne koriste dio usluge.

TRAŽIMO DA MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE ISPRAVI NEPRAVEDNE I DISKRIMINIRAJUĆE ČLANKE U UREDBI O GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM JER NAVEDENI ČLANCI SU U SUPROTNOSTI SA ZAKONOM O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM GDJE JE NAPLATA DEFINIRANA PREMA NAČELU ONEČIŠĆIVAČ PLAĆA.

Smatram da su rezultati koje postižemo u gospodarenju otpadom (cca 60% odvojeno sakupljenog i obrađenog otpada) plod suradnje naših korisnika sa JLS i komunalnim društvom te ne možemo primijeniti NEPRAVEDNE članke u našim Odlukama i Cjenicima te Vas stoga TRAŽIMO DA IZMJENITE NEPRAVEDNE ČLANKE.

S poštovanjem Savjet za gospodarenje otpadom grupacije PRE-KOM-a.

Općina Donji Vidovec
Načelnik: Matulin Josip
GRAD PRELOG
Gradonačelnik: Ljubomir Kolarek dr.vet.med.
Općina Kotoriba
Načelnik: Grgec Ljubomir
Općina Belica
Načelnik: Taradi Zvonimir
Općina Donja Dubrava
Načelnik: Marijan Varga
Općina Dekanovec
Načelnik: Hajdarović Ivan
Općina Sveta Marija
Načelnik: Slamek Đurđica
GKP PRE-KOM d.o.o.
Direktor: Siniša Radiković
Općina Donji Kraljevec
Načelnik: Horvat Miljenko
Općina Goričan
Načelnik: Moharić Mario dr.vet.med.
Općina Domašinec
Načelnik: Tomašek Mario
Općina Martijanec
Načelnik: Levak Dražen
Općina Podturen
Načelnik: Hajdarović Perica
Općina Nedelišće
Načelnik: Dania Darko
Općina Strahoninec
Načelnik: Lehkec Franjo