05
lipanj
2020

Ispravak obavijesti o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalno otpada za 2019. godinu

Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom objavljujemo ovu obavijest, u sklopu koje se na poleđini nalazi kalendar odvoza miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, reciklabilnog (korisnog) komunalnog otpada i glomaznog otpada.