17
listopad
2021

Javni natječaj za prodaju nekretnina i pokretnina u vlasništvu Općine Martijanec

Na temelju članka 5. Odluke o prodaji nekretnina i ponovljenim postupcima prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Martijanec putem javnog natječaja, KLASA: 940-04/21-01/1, URBROJ: 2186/19-02-21-1 od 20. rujna 2021. godine i članka 47. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 09/20, 21/14) općinski načelnik Općine Martijanec dana 21. rujna 2021. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA I POKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MARTIJANEC 2021.

Sve informacije dostupne su u dokumentima u nastavku: