09
kolovoz
2020

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Martijanec 02/19

– k.č.br. 854 upisana u zk. uložak 1532, k.o. Gornji Martijanec, LIVADA TOPLEK, površine 2794 m2,