02
listopad
2022

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Martijanec 04/19

– k.č.br. 2766/2 upisana u zk. uložak 1933 k.o. Slanje, ŠUMA BRUSNICE U ŠALOŠEVCU, površine 4291 m2,