12
srpanj
2024

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MARTIJANEC

Na temelju članka 7. Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Martijanec, KLASA: 940-05/24-01/3, URBROJ: 2186-19-02-24-1, od dana 01. ožujka 2024 godine i članka 47. Statuta
Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 09/20, 14/21,14/23) općinski načelnik Općine Martijanec dana 05. ožujka 2024. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MARTIJANEC.

Više informacija dostupno je u dokumentu u nastavku: