19
kolovoz
2022

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Martijanec

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18 i 115/18) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Martijanec, KLASA: 320-01/18-01/1, URBROJ: 2186/19-01-19-38 od 18. prosinca 2019. godine), Općinsko vijeće Općine Martijanec, objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Martijanec.

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Martijanec, na području katastarskih općina Martijanec i Slanje koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Martijanec predviđeno za povrat i/ili ostale namjene.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Martijanec predviđene za povrat i ostale namjene daju se u zakup javnim natječajem na rok od 5 godina s mogućnošću produljenja, odnosno pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu ili do privođenja toga zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ne otvaraj“ na adresu Općine Martijanec, Martijanec, Varaždinska ulica 64, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Martijanec.

Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.