22
rujan
2020

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Martijanec

Davatelj koncesije: Općina Martijanec, Varaždinska 64, 42232 Martijanec, tel. 042/673-488, faks 042/673-774, OIB: 67582103920, adresa elektroničke pošte davatelja koncesije: martijanec@opcina-martijanec.hr. Osoba zadužena za kontakt: Krunoslav Kosir, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela tel. 042/673-488, martijanec@opcina-martijanec.hr.

Vrsta i predmet koncesije: Vrsta koncesije je koncesija za javne usluge.

Predmet koncesije je pravo obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Martijanec. Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.

Priroda i opseg djelatnosti koncesije: Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Martijanec, što podrazumijeva: provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, uređaja ili otvora za opskrbu zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova; obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje; čišćenje i kontrola dimnjaka i uređaja za loženje; poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije: područje Općine Martijanec kao jedno jedinstveno dimnjačarsko područje.

Rok trajanja koncesije: 5 godina.

Procjena vrijednosti koncesije: za razdoblje trajanja koncesije od 5 godina iznosi 320.000,00 kuna (bez PDV-a).

Rok za dostavu ponuda: 9. ožujka 2020. godine do 11,00 sati, bez obzira na način dostave.

Adresa na koju se moraju poslati ponude: ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu davatelja koncesije: Općina Martijanec, Martijanec, Varaždinska ulica 64, 42232 Martijanec.

Mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda: Općina Martijanec, Martijanec, Varaždinska ulica 64, 42232 Martijanec, dana 09. ožujka 2020.godine u 11,00 sati.