19
kolovoz
2022

Obavijest o provođenju javne rasprave – ”Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na budućem proširenom eksploatacijskom polju Hrastovljan” – Colas Mineral d.o.o.

Na temelju članka 13. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (”Narodne novine” broj 61/14 i 3/17), članaka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (”Narodne novine” broj 64/08), Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: UP/I-351-03/19-08/19, URBROJ: 517-03-1-2-20-12, od 29.1.2020. godine) i članaka 3. i 7. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela (”Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 82/19) Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije daje

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš na Studiju utjecaja na okoliš za zahvat ”Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na budućem proširenom eksploatacijskom polju Hrastovljan” nositelja zahvata Colas Mineral d.o.o.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je 29.1.2020. godine Odluku o upućivanju Studije o utjecaju na okoliš za zahvat ”Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na budućem proširenom eksploatacijskom polju Hrastovljan” nositelja zahvata Colas Mineral d.o.o., Međimurska 26b, Varaždin na javnu raspravu. U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

Javni uvid provest će se izlaganjem jednog primjerka cjelovite Studije i jednog primjerka sažetka Studije u trajanju od 30 dana i to od  24.2.2020.  do 25.03.2020. Javni  uvid  provest će se  u  prostorijama Općine Martijanec, Varaždinska ulica 64, Martijanec radnim danom od 8 do 15 sati. Sažetak Studije bit će objavljen na internetskim stranicama Varaždinske županije i Općine Martijanec, a na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike biti će objavljena i cjelovita Studija. Tijekom javnog uvida javnost i zainteresirana javnost ima pravo izvršiti uvid u dokumentaciju predmeta javne rasprave te upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz dokumentaciju, zaključno s 24.3.2020.

Javno izlaganje održat će  se 17.3.2020. (utorak) u 18 sati  u  prostorijama Društvenog doma Martijanec, Varaždinska ulica 88, Martijanec. Na javnom izlaganju biti će prisutni predstavnici investitora tvrtke Colas Mineral d.o.o., predstavnici ovlaštenika tvrtke SPP d.o.o. iz Varaždina i predstavnici Općine Martijanec.

Tijekom javnog izlaganja nazočna javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o predloženim rješenjima na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju predstavnici investitora i predstavnici ovlaštenika. Primjedbe i prijedloge javnost može dati i usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Javnost i zainteresirana javnost može također dostaviti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijelu koje provodi javnu raspravu – Varaždinskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin, zaključno s 25.3.2020. U slučaju da prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti nisu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Ova obavijest objavljuje se 14.2.2020. u dnevnim novinama ”Večernji list” te na oglasnim pločama i internetskim stranicama Varaždinske županije, Općine Martijanec i Ministarstva zaštite okoliša i energetike.