21
travanj
2024

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021. na području Općine Martijanec i šire

Dječji vrtić Vlakić Martijanec zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimat će od 14. kolovoza do 21. kolovoza 2020. godine i to za ostvarivanje slijedećih programa:

 1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU

1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2020. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu:

– cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 5,30 do 17,00 sati)

 1. KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)

2.1. obvezan i besplatan za djecu u godini dana prije polaska u Osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom

2.2. djeca pripadnici nacionalnih manjina (odnosno djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik), te djeca s teškoćama u razvoju mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom

 

DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj/skrbnik djeteta dostavlja dječjem vrtiću:

 1. RODNI LIST DJETETA ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH (bez obzira na datum izdavanja isprave)
 2. UVJERENJE O MJESTU PREBIVALIŠTA DJETETA I RODITELJA/SKRBNIKA (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva – uvjerenja Policijske postaje prema mjestu prebivališta)
 3. PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA/SKRBNIKA
 4. DOKAZ O RADNOM ODNOSU RODITELJA/SKRBNIKA
 5. LIJEČNIČKO UVJERENJE DJETETA/POTVRDA O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU (potvrda da je dijete procijepljeno, zdravo i može polaziti vrtić; ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)
 6. PRESLIKA KNJIŽICE CIJEPLJENJA
 7. KOPIJU RJEŠENJA O DJEČJEM DOPLATKU ILI DRUGE BENEFICIJE KOJE ULAZE U PRIHODE
 8. SAMOHRANI RODITELJ (dokaz prema Zakonu o socijalnoj skrbi)
 9. ZA PODNOSITELJE ZAHTJEVA KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE IZVAN PODRUČJA OPĆINE MARTIJANEC MOLIMO PRILOŽITI UGOVOR ILI POTVRDU O FINANCIRANJU

 

PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) propisane su prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće. Ukoliko dječji vrtić zbog nedostatka prostora ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja za upis u programe predškolskog odgoja, prednost ostvaruju:

– dijete roditelja invalida Domovinskog rata i dijete osobe s invaliditetom,

– dijete oba zaposlena roditelja,

– dijete samohranog zaposlenog roditelja,

– dijete zaposlenog roditelja iz jednoroditeljske obitelji,

– dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

– dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece,

– dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu,

– dijete čija su oba roditelja na redovitom školovanju,

– dijete čiji je jedan roditelj na redovitom školovanju, a drugi roditelj zaposlen,

– dijete čiji je jedan roditelj zaposlen ili na redovitom školovanju, a drugi nezaposlen,

– dijete koje je bilo upisano u dječji vrtić, ali je u tijeku godine ispisano zbog objektivnih razloga (zdravstveni problemi, problemi adaptacije i sl), te se ponovno upisuje u isti dječji vrtić

– dijete u godini prije polaska u osnovnu školu.

 

OBJAVA REZULTATA UPISA

Privremena ravnateljica odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja/skrbnika, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) biti će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg vrtića do 31. kolovoza 2020. godine.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa.

O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

 

UPIS

Djeca primljena u dječji vrtić upisuju se temeljem Ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s Vrtićem najkasnije do 1. rujna 2020. godine ili do uključivanja djeteta u pojedini program.

Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 1. rujna 2020. godine, odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Djeca se mogu upisivati u programe tijekom cijele pedagoške godine ukoliko u vrtiću ima slobodnih mjesta.

Djeca upisana slijedom ove obavijesti uključuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (1. rujna 2020. godine), a tijekom godine, ukoliko to želi roditelj i postoji slobodno mjesto. Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa (osim programa predškole – koji je za roditelja besplatan) utvrđuje se u skladu s odlukama Općinskog vijeća Općine Martijanec, ovisno o vrsti i trajanju programa.