28
svibanj
2024

Uputa Ministarstva financija o obvezi i roku predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu

Trgovačka društva i druge pravne osobe koje su sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj 111/18) obveznici davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti obvezni su do 31. ožujka 2020. nadležnom ministarstvu odnosno nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave dostaviti Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenim prethodne godine i mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola koja su bila revidirana.

Uzimajući u obzir da se provjere i testiranja koja su podloga za davanje Izjave provode tijekom cijele proračunske godine, trgovačka društva i druge pravne osobe utvrđene u registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, Izjavu sa prilozima dostavljaju nadležnim ministarstvima odnosno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ostala trgovačka društva odnosno druge pravne osobe u slučaju nemogućnosti dostave Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu, o tome skeniranim dopisom potpisanim od strane predsjednika uprave odnosno čelnika druge pravne osobe dužni su obavijestiti nadležno ministarstvo odnosno jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave te Ministarstvo financija na mail adresu fiskalnaodgovornost@mfin.hr.