12
srpanj
2024

Javni natječaj za popunu radnog mjesta odgojitelj/ica u Dječjem vrtiću Vlakić Martijanec

ODGOJITELJ/ICA – određeno vrijeme
1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti za radno mjesto:

 • VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece – stručni prvostupnik predškolskog odgoja, odnosno studij za odgojitelja predškolske djece kojim je stečena VŠS u skladu s ranijim propisima – odgojitelj predškolske djece, nastavnik predškolskog odgoja
 • VSS, završen sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij (modul odgojne znanosti)
 • Položen stručni ispit

UVJETI: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec.

Prijava na javni natječaj se može podnijeti na obrascu kojeg kandidati mogu preuzeti na web stanici Općine Martijanec https://opcina-martijanec.hr/ ili neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Martijanec, Martijanec, Varaždinska ulica 64.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu (preslika):

 • Vlastoručno potpisan životopis
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita
 • Preslika osobne iskaznice
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 • Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana):
  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.),
  2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4.)
 • Dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a, ne stariji od mjesec dana,
 • dokazi o ostvarivanju prava na dodatne bodove u postupku vrednovanja kandidata, a sukladno članku 10. Pravilnika (nije obvezujuće za kandidata ako ne ispunjava uvjete na dodatno bodovanje).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u preslici na adresu: Dječji vrtić Vlakić Martijanec, Martijanec, Školska ulica 3B, 42232 Martijanec – s naznakom “Za natječaj ODGOJITELJ/ICA – DV Vlakić Martijanec”.

Podatci o plaći: Plaću djelatnika DV Vlakić Martijanec čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta Odgojitelj je 1,369, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 5.600,00 kn bruto.

Ovaj javni natječaj objavljen je na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Martijanec dana 22.10.2020. godine i traje do 30.10.2020. godine.

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=109755452