18
lipanj
2024

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA I POKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MARTIJANEC

Na temelju članka 8. Odluke o prodaji nekretnina i pokretnina u vlasništvu Općine Martijanec, KLASA: 940-05/23-01/1, URBROJ: 2186-19-02-23-1 od 01. veljače 2023. godine i članka 47. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 09/20, 21/14) općinski načelnik Općine Martijanec dana 06. veljače 2023. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA I POKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MARTIJANEC.

Sve informacije dostupne su u dokumentima u nastavku: