05
svibanj
2021

Općina Martijanec postaje lider u odvojenom sakupljanju otpada u Varaždinskoj županiji

Početkom ove godine (29.06.2018.) Općina Martijanec ušla je u suvlasništvo PRE-KOM-a iz Preloga kojem su povjerene javne ovlasti za pružanje javne usluge sakupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, te sakupljanja korisnog otpada na području cijele Općine.

Podijeljeni su spremnici za miješani komunalni otpad (crni od 60l do 360l), za biorazgradivi komunalni otpad (smeđi 120l), te vreće za sakupljanje korisnog otpada. Općina Martijanec kandidirala je nabavu plavih i žutih spremnika prema Fondu za zaštitu okoliša koje će zamijeniti sakupljanje papira, tetrapaka i plastike u vrećama. Pružanje javne usluge počelo je 01.06.2018. i već prvi mjesec Općina Martijanec ostvarila je odlične rezultate od 58,35% odvojeno sakupljenog korisnog otpada te postala lider u gospodarenju otpadom u Županiji Varaždinskoj.

Nakon provedene obrade korisnog otpada u kompostani Prelog i reciklažnom centru Prelog, odvojene nečistoće i otpad koji se ne može iskoristiti očekujemo da će za područje Općine Martijanec postotak obrađenog korisnog otpada biti oko 54% čime se ispunjavaju ciljevi koje je Hrvatska preuzela ulaskom u EU a treba ih ispuniti do 2020. godine. U prvom mjesecu odvojeno je sakupljeno 11500 kg korisnog otpada, te 8210 kg miješanog komunalnog otpada.

Cijene za korisnike na području Općine Martijanec za spremnik od 120 litara za miješani komunalni otpad su od 22% do 45% jeftinije od javno dostupnih cijena najvećeg davatelja javnih usluga u Županiji Varaždinskoj, dok korisnici sa manjim spremnicima (80l i 60l) plaćaju i do tri puta manju cijenu prema cijeni spremnika od 120l najvećeg davatelja javnih usluga u Županiji Varaždinskoj.

Kako su Općine Domašinec i Martijanec koje su se posljednje pridružile grupaciji PRE-KOM, a ostvarile su odlične rezultate u odvojenom sakupljanju korisnog otpada PRE-KOM će im uputiti prijedlog da prihvate Odluku o pristupanju međunarodnoj strategiji Zero Waste 2020. Prihvaćanjem navedene strategije navedene Općine pridružuju se ostalim JLS unutar grupacije PRE-KOM-a koje su Odluku već prihvatile i povećale ciljeve za 2020. godinu za odvojeno sakupljeni otpada na 70%, a težinu miješanog komunalnog otpada po stanovniku smanjile na 50 kg godišnje.