21
listopad
2020

Poziv javnosti na podnošenje mišljenja – financijski akti za 2020. godinu

 • Proračun Općine Martijanec za 2020. godinu s Projekcijom Proračuna za razdoblje 2021. – 2022.
  godine i Planom razvojnih programa u 2020. godini,
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec u
  2020. godini,
 • Program gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Martijanec u 2020. godini,
 • Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Martijanec za 2020. godinu,
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
 • Program utroška šumskog doprinosa za 2020. godinu,
 • Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na
  području Općine Martijanec u 2020. godini,
 • Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
  Republike Hrvatske za 2020. godinu i
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Martijanec za 2020. godinu.

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtima prijedloga akata te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Rok  za podnošenje  mišljenja, primjedbi i prijedloga je od  14. listopada 2019. do 13. studenoga 2019. godine.

Pisane primjedbe na nacrte prijedloga odluka godine dostavljaju se na zadanom obrascu i to isključivo elektroničkom poštom na e-mail: martijanec@opcina-martijanec.hr