12
srpanj
2024

Općina Martijanec objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Općine Martijanec u 2022. godini.

Općina Martijanec objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Općine Martijanec u 2022. godini.

U Proračunu Općine Martijanec za 2022. godinu osigurana su financijska sredstva za financiranje prioritetnih projekata/programa udruga u ukupnom iznosu od 243.000,00. Programi i projekti udruga od općeg interesa na području Općine Martijanec za čije se financiranje osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Martijanec za 2022. godinu jesu oni koji ostvaruju javne potrebe građana i pridonose razvitku i općem napretku Općine, a odnose se na:

1. Poticanje i afirmacija kulturnog amaterizma

a. Glazbeno – scenske aktivnosti
b. Promocija vrijednosti, predmeta, aktivnosti i drugih običaja tradicijske baštine
c. Organizacija redovnih programa
d. Sudjelovanje na općinskim manifestacijama i promocija izvan Općine Martijanec

2. Unapređenje kvalitete života, životnih vještina i sposobnosti građana te potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz domovinskog rata te drugim područjima od interesa za opće dobro

a. Obrazovni programi (radionice, predavanja, tribine) za unaprjeđenje kvalitete života životnih vještina i drugih sposobnosti
b. Osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije
c. Poduzetnička kultura i usvajanje novih strukovnih tehnologija
d. Zaštita i promicanje kulturnih i povijesnih dobara te zaštita i očuvanje prirode
e. Zaštita biljaka i životinja
f. Organizacija redovnih programa udruga proisteklih iz domovinskog rata, obilježavanje državnih blagdana i značajnih datuma
g. Promicanje obrazovanja za održivi razvoj

3. Promicanje i poticanje na bavljenje amaterskim sportom

a. Organizacija provedbe programa u području sporta
b. Organizacija redovnih programa
c. Sudjelovanje na općinskim manifestacijama
d. Promocija izvan Općine Martijanec

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave ovog Natječaja te započinje teći s 14.01.2022. godine do zaključno 14.02.2022. godine.