03
lipanj
2020

Parkiralište uz župnu crkvu

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta za 50 automobila te uređenje parka na k.č.br.12,14,15,16 u k.o.

Martijanec 28.500,00kn, te izmjera, izrada geodetske podloge i izrada geodetskog projekta za potrebe projektiranja i ishođenja odgovarajuće dokumentacije 7.187,50kn