12
srpanj
2024

Gdje se nalazimo?


Općina Martijanec se nalazi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj na pola puta između Varaždina i Koprivnice. Saznaj više...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MARTIJANEC

Natječaji, 26. ožujka 2024.

Na temelju članka 7. Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Martijanec, KLASA: 940-05/24-01/4, URBROJ: 2186-19-02-24-1, od dana 25. ožujka 2024. godine i članka 47. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 09/20, 14/21, 14/23) općinski načelnik Općine Martijanec dana 26. ožujka 2024. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U […]

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MARTIJANEC

Natječaji, 5. ožujka 2024.

Na temelju članka 7. Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Martijanec, KLASA: 940-05/24-01/3, URBROJ: 2186-19-02-24-1, od dana 01. ožujka 2024 godine i članka 47. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 09/20, 14/21,14/23) općinski načelnik Općine Martijanec dana 05. ožujka 2024. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU […]

Javni natječaj za prijem u službu vježbenika

Natječaji, 4. ožujka 2024.

Javni natječaj za prijem u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec na radno mjesto Referent za administrativno-upravne, financijsko-računovodstvene i poslove arhive. Cijeli tekst natječaja i dodatne informacije nalaze se u sljedećim dokumentima:

OGLAS za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec

Natječaji, 16. veljače 2024.

Na temelju članka 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„ broj 86/08, 61/11, 04//18 i 112/19– u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Martijanec raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec. Sve informacije […]

Natječaj za dodjelu „Godišnje nagrade za izvrsnost Rotary kluba Ludbreg za 2024. godinu“

Natječaji, 15. veljače 2024.

Upravni odbor Fonda za nagrađivanje izvrsnosti Rotary kluba Ludbreg radi nagrađivanja najboljih srednjoškolaca i studenata s područja Grada Ludbrega i Općina Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec, na temelju odredbi članka 5. Pravilnika o ustrojavanju i djelovanju Fonda za nagrađivanje izvrsnosti Rotary kluba Ludbreg, raspisuje Natječaj za dodjelu „Godišnje nagrade za izvrsnost Rotary […]

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MARTIJANEC

Natječaji, 13. veljače 2024.

Na temelju članka 7. Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Martijanec, KLASA: 940-05/24-01/2, URBROJ: 2186-19-02-24-1, od dana 12. veljače 2024. godine i članka 47. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 09/20, 14/21,14/23) općinski načelnik Općine Martijanec dana 13. veljače 2024. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU […]

< -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 >